Create and customise your legal documents and contracts

Via Juridok, we offer a range of legal documents, such as prenuptial agreements, wills, and rental agreements.

You have the option to draft these documents yourself or work with our lawyers for a solution that is tailored to your needs and legally sound.

All these services are available at a fixed price, ensuring transparency and value for your legal requirements.

Kliently x Juridok

Juridok provides an accessible way to generate contracts and legal documents via an easy-to-use platform. In collaboration with Juridok, we offer standardized legal documents, which you can effectively tailor with the assistance of our lawyers, ensuring that your document meets the highest legal standards

Ready to fill in your document on your own?

Self-service

  1. Select your document – Start by choosing the legal document you need from our list below. You will be directed to the Juridok website to continue.
  2. Answer some questions to fill the document – On the Juridok platform, you will be guided through a questionnaire designed to fill the document with the necessary information.
  3. Complete your payment – Securely finalise your purchase using a credit or payment card.
  4. Download your document – When you’re done your document is available for instant download.

Prefer expert guidance to complete your document?

With lawyer assistance

  1. Select your document – Choose the required document from our list to complete the process on the Juridok website. 
  2. Pre-fill your document– Complete a series of questions on Juridok to pre-fill your document with essential information. This step sets the foundation for a more detailed customisation during your consultation.
  3. Customise your document with a Kliently lawyer – A Kliently lawyer will schedule a video consultation with you to review and fine-tune the document. This personalised sessions ensures the document meets your specific needs and is legally sound.
  4. Receive your document and invoice- Following the consultation, the finalised document will emailed to you within the agreed timeframe, along with an invoice that matches the price initially indicated when you selected the document.
loader
PRIVAT

Äktenskapsförord

Genom äktenskapsförord kan man bestämma att egendom ska vara makes eller makas enskilda egendom. Det är alltså ett avtal mellan makarna som påverkar resultatet av en framtida bodelning.

PRIVAT

Återkalla fullmakt

En fullmakt återkallas på samma sätt som den en gång meddelades. När korrekt återkallelse har skett fullmakten inte användas för att binda fullmaktsgivaren. Vi hjälper dig återkalla din fullmakt genom att identifiera de åtgärder du behöver vidta och formulera återkallelsen.

PRIVAT

Avräkningsnota

En avräkningsnota är ett enkelt avtal om överlåtelse av aktier. I handlingen dokumenteras de allra viktigaste villkoren avseende aktierna och överlåtelsen.

PRIVAT

Bevakningsinlaga

Med modulen kan du skriva en bevakningsinlaga, dvs. ett dokument som du kan skicka till domstolen för att bevaka en fordran i en konkurs. I tjänsten skapar du enkelt en bevakningsinlaga som du kan använda för att bevaka en fordran under pågående bevakningsförfarande eller för att efterbevaka en fordran efter att bevakningstiden löpt ut.

PRIVAT

Bodelningsavtal - Gifta

När gifta ska separera används ett bodelningsavtal för att bestämma vem som ska ha vad vid separationen. Det ska skrivas och banker kräver det för att ge nya lån.

PRIVAT

Bodelningsavtal - Sambor

När sambos ska separera används ett bodelningsavtal för att bestämma vem som ska ha vad vid separationen. Banker kräver det för att lägga om och  ge nya lån.

PRIVAT

Borgen

Genom borgen kan en eller flera gå i god för någon annans förpliktelser. Det kan vara fråga om ett lån eller att fullgöra skyldigheter enligt ett avtal eller annan förbindelse.

PRIVAT

Bouppteckning

Med modulen kan du skapa en bouppteckning, färdig att skicka in till Skatteverket för registrering. Tjänsten guidar och hjälper dig samtidigt att: utreda vem/vilka som ska ärva den som avlidit, korrekt anteckna tillgångar och skulder, samt ta fram relevanta kallelser till förrättningen, om du vill det.

PRIVAT

Förlikningsavtal

Med modulen skapar du enkelt ett förlikningsavtal mellan två eller flera tvistande parter. Förlikningsavtalet dokumenterar och utgör ett bevis på parternas uppgörelse avseende en tvist.

PRIVAT

Framtidsfullmakt

Genom en framtidsfullmakt ges någon rätt att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon är oförmögen att ta hand om de  ärenden som fullmakten avser.

PRIVAT

Fullmakt

Genom en fullmakt ges någon rätt att företräda fullmaktsgivaren för att exempelvis hämta ut paket, skriva på ett avtal eller köpa eller sälja egendom 

PRIVAT

Gåvobrev bostadsrätt / lös egendom

Genom ett gåvobrev kan man ge bort lös egendom, exempelvis ett fordon, pengar eller annat lösöre. Det kan användas för att ge bort  andelar av egendomen.

PRIVAT

Gåvobrev fastighet

Genom ett gåvobrev kan givaren ge bort fast egendom, dvs. mark, fastighet & tillbehör till en fastighet.  Det går också bra att använda gåvobrevet för att ge bort an andel av den fasta egendomen.

PRIVAT

Generalfullmakt

Med en generalfullmakt kan du ge en eller flera andra personer en generell behörighet att företräda dig. De personer du utser kan därigenom få en behörighet att företräda dig i alla avseenden.

PRIVAT

Hyresavtal andrahandsuthyrning (Bostad)

Modulen kan användas när en bostadsrättshavare ska hyra ut sin bostadsrätt eller när en hyresgäst ska hyra ut sin hyresrätt och det är en vanlig bostadslägenhet som uthyrningen avser.

PRIVAT

Köpeavtal lös egendom

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du ska sälja/köpa lös egendom av olika slag, exempelvis olika slags lösöre såsom möbler, utrustning eller liknande.

PRIVAT

Köpekontrakt för båt

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du du ska sälja/köpa en båt. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och vanlig köpeskilling.

PRIVAT

Köpekontrakt för bil

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du du ska sälja/köpa en bil. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och köpeskilling.

PRIVAT

Köpekontrakt för hund

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du du ska sälja/köpa en hund. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och vanlig köpeskilling.

PRIVAT

Köpekontrakt för motorcykel

Genom köpeavtalet reglerar du de villkor som ska gälla när du du ska sälja/köpa en motorcykel. Du kan bland annat dela upp betalning i handpenning och vanlig köpeskilling.

PRIVAT

Överlåtelse av ett avtal (partsbyte)

Med den här modulen kan man skapa en handling som reglerar en överlåtelse av ett avtal. Genom överlåtelsen byts en part i avtalet ut mot en ny part – resultatet blir ett partsbyte.

PRIVAT

Samboavtal

Genom ett samboavtal kommer man överens om vad som gäller vid en bodelning. Samboavtalet brukar innebära att man kommer överens om att reglerna om bodelning helt eller delvis inte ska tillämpas.

PRIVAT

Skuldebrev (allmänt)

Genom ett skuldebrev dokumenterar man ett åtagande om återbetalning av ett lån.

PRIVAT

Skuldebrev vid olika kontantinsatser

Detta skuldebrev kompletterar samboavtal/äktenskapsförord och används när bostaden ägs 50/50 men parterna har betalat olika kontantinsatser. Handlingen tillser att den som betalat mer får tillbaka sin större andel.

PRIVAT

Testamente

Genom ett testamente kan du fördela dina tillgångar på annat sätt än vad som följer av lagen. Däri kan du även ange villkor avseende tillgångarna, t.ex om viss egendom ska vara enskild egendom.

PRIVAT

Testamente (inbördes)

Ett inbördes testamente används oftast när makar eller sambor vill ärva varandra. Det är särskilt viktigt mellan sambor eftersom de annars inte ärver varandra .

PRIVAT

Transportfullmakt

Med den här dokumentmodulen kan du skapa en transportfullmakt. I den kan en eller flera befintliga fullmaktshavare delegera vidare till någon eller några andra att utföra uppdraget enligt den ursprungliga fullmakten. Därmed ”transporteras” uppdraget.

PRIVAT

Uppsägning av ett avtal

Med uppsägningshandlingen kan du säga upp ett avtal att upphöra per ett visst datum. Det är viktigt att du kan specificera vilket avtal det är som du vill säga upp.

PRIVAT

Uppsägning hyresavtal

Med uppsägningshandlingen kan du säga upp ett hyresavtal för avflyttning per ett visst datum eller för villkorsändring. Det är viktigt att du kan specificera vilket avtal det är som du vill säga upp.