Därför är det viktigt att ta fram aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal reglerar hur ett bolag ska styras och hur samarbetet mellan bolagets delägare ska skötas. Aktieägaravtalet är frivilligt att ta fram men det är ett viktigt dokument för att undvika dyra konflikter och missförstånd längre fram.

Alla aktiebolag måste ta fram en bolagsordning. I den sammanställer ni de regler som gäller för bolaget och bolagets ägare. Medan bolagsordningen är obligatorisk och gäller för bolaget i sin helhet är aktieägaravtalet frivilligt att ta fram och det gäller specifikt för delägarna. Avtalet tar upp delägarnas ansvar och skyldigheter och är därför ett viktigt dokument för att undvika konflikter och missförstånd som kan kosta er pengar.

Vilka punkter ni vill ta fram i ert aktieägaravtal är upp till er. Det kan exempelvis skilja sig beroende på vad för typ av verksamhet ni bedriver. Men det finns några punkter som är särskilt viktiga att ta upp när ni skriver ert aktieägaravtal:

  • vilka som sitter i styrelsen och hur beslutsordningen ser ut.
  • om delägarna också får gå in som delägare i andra bolag som kan räknas som konkurrerande. Och om inte, vad ger det för konsekvenser?
  • hur ni vill överlåta aktier och om det ska vara möjligt att köpa ut varandra.
  • en sekretessklausul för att säkerställa att viktig intern information om bolaget inte kommer ut till allmänheten.

I vår avtalstjänst kan ni ta fram ett aktieägaravtal själva eller tillsammans med våra jurister. Tjänsten guidar er tydligt genom de olika punkterna för att ni ska kunna ta fram ett avtal anpassat helt till ert bolag. Vill ni däremot ta hjälp av våra jurister ser vi över ert avtal tillsammans med er under ett videomöte. Då har ni möjlighet att ställa frågor direkt till juristen. Ni får också rådgivning i hur ni ytterligare kan skydda ert bolag från framtida konflikter och fallgropar.

Avtal

Aktieägaravtal

Med ett aktieägaravtal kan ägarna av aktiebolaget bland annat reglera aktiebolagets verksamhet, aktieägarnas inbördes förhållanden och hur de får förfoga över sina aktier.