Integritetspolicy

Vi på Kliently AB, org. nr: 559344–4929 (nedan ”Kliently”) bryr oss om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

I denna integritetspolicy förklarar vi hur Kliently samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder tjänsten Kliently (“Tjänsten”). Den beskriver också vilka rättigheter du har i förhållande till oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Kliently är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter som behandlas i Tjänsten. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@kliently.se. Observera dock att denna integritetspolicy inte förklarar hur den juridiska rådgivaren du har kontakt med behandlar dina personuppgifter i sin egenskap som personuppgiftsansvarig. För information om juristens personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta din juridiska rådgivare.

Genom att använda Tjänsten, accepterar du denna integritetspolicy och att dina personuppgifter samlas in och behandlas på det sätt som beskrivs häri. Vi på Kliently rekommenderar att du läser denna policy innan du använder Tjänsten.

Om till exempel funktioner ändras eller läggs till i Tjänsten kan denna policy behöva ändras eller uppdateras. Om så sker kommer du att informeras om detta i Tjänsten, eller på annat lämpligt sätt, så att du kan ta ställning till ändringen innan den börjar gälla.

1. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN OM DIG?

I samband med att du använder Tjänsten kommer följande personuppgifter samlas in och behandlas av Kliently:

Information som du själv ger till oss

 • Person- och kontaktinformation. När du skapar ett användarkonto i Tjänsten behöver du ge oss uppgifter som ditt namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc. Vissa uppgifter kan även samlas in om du själv lämnar feedback i Tjänsten.
 • Betalningsinformation. Om du gör betalningar i Tjänsten kommer dina kredit- och betalkortsuppgifter att samlas in (namn, kortnummer, giltighetstid och CVC/CVV-kod). Betalar du med Swish kommer lagras ditt telefonnummer även för dina betalningar.
 • Ärendeuppgifter. När du använder Tjänsten kan du komma att dela med dig av uppgifter som berör det ärende som du vill ha rådgivning om. Det kan till exempel handla om uppgifter som rör din ekonomi, ditt äktenskap, kriminella handlingar som du utsatts för eller utfört osv. Sådana ärenderelaterade uppgifter kan bland annat samlas in när du, muntligen eller skriftligen, berättar om dem för juristen eller andra personer som du 2 (6) kommer i kontakt med i Tjänsten. Ärendeuppgifter kan även samlas in när du besvarar formulärfrågor eller laddar upp bilder eller andra filer i Tjänsten.
 • Ljud och rörlig bild. Genom Tjänsten kommer även ljud och bild att behandlas för att kunna genomföra videomöte med juristen som du kontaktar genom Tjänsten. Videomötet spelas aldrig in eller sparas, du kan vara trygg med att ljud och rörlig bild raderas i realtid och sparas självklart inte på något sätt efter videomötet.

Du kan alltid välja att inte lämna några uppgifter till oss, men det kan innebära att möjligheten för oss att tillhandahålla Tjänsten försvåras eller att vi inte alls kan tillhandahålla dig Tjänsten. Till exempel kan juristen ibland be dig att besvara utvalda frågor innan du kan boka ett videomöte i Tjänsten. Otillräckliga eller felaktiga Ärendeuppgifter kan även ha stor betydelse för juristens möjligheter att ge dig rätt rådgivning.

Information från andra

 • Ärendeuppgifter. Ärendeuppgifter om dig kan även tillföras av juristen i Tjänsten till exempel uppgift om lämnad rådgivning eller kompletterande uppgifter avseende ditt ärende från privata och offentliga register som t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, Inskrivningsmyndigheten, Spar, Alla Bolag, Hitta.se och liknande. De uppgifter juristen tillför tillförs alltid i syfte att denne ska kunna utföra sina skyldigheter i förhållande till dig som nyttjare av Tjänsten.
 • Tekniska data. När du använder Tjänsten samlas information in från din mobila enhet (eller dator), till exempel IP-adress, språk, typ av webbläsare och versionen på denna, operativsystem och skärmupplösning samt datum och tid för ditt besök i appen. Se även vår Cookie Policy för ytterligare information.

2. VAD ANVÄNDS DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Dina personuppgifter används i första hand för att tillhandahålla Tjänsten, kommunicera med dig och för att förbättra Tjänsten.

Syftet och de rättsliga grunderna för Klientlys behandling av dina personuppgifter är:

 • För att tillhandahålla Tjänsten i appen. Dina Person- och kontaktuppgifter behandlas för att administrera ditt användarkonto och för att vi ska kunna fullgöra avtalet emellan dig och Kliently och tillhandahålla dig Tjänsten. Till exempel används dina personuppgifter för att säkerställa din identitet när du loggar in i appen. Dina Betalningsuppgifter används för att genomföra och administrera dina betalningar i Tjänsten och Tekniska data används för att säkerställa att Tjänsten presenteras på bästa sätt för dig och din enhet. Denna behandling görs för att kunna fullgöra vårt avtal med dig.
 • För att ge dig rätt rådgivning. Dina Person- och kontaktuppgifter, dina Ärendeuppgifter och Ljud- och bilduppgifter kommer att behandlas av juristen för att skapa en bild av dina rättsliga behov och för att ge dig relevant och rätt 3 (6) juridisk rådgivning. Denna behandling görs för att kunna fullgöra vårt avtal med dig.
 • För att tillhandahålla kundtjänst. Dina person- och kontaktuppgifter samt teknisk data kan komma att användas för att undersöka, svara på och lösa problem med Tjänsten (t.ex. buggar i appen). Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla dig Tjänsten och för att vi ska kunna säkerställa att Tjänsten fungerar och kan användas för att genomföra videomöten med dig och andra.
 • För att kommunicera med dig. Dina person- och kontaktuppgifter (såsom e-post och mobiltelefonnummer) kan komma att användas för att skicka notiser och andra meddelanden till dig, till exempel påminnelser och bokningsbekräftelser. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse att kunna tillse att inbokade videomöten inte glöms bort, eller för att kunna skicka annan relevant och viktig information till dig. Du kan själv välja att stänga av notifieringar i dina inställningar på din enhet.
 • För att skapa samlad statistik. Dina Person- och kontaktuppgifter (inkl. vissa Ärendeuppgifter) kan komma att användas för att skapa statistik i aggregerad form, där uppgifterna inte är identifierbara. Statistik kan till exempel avse hur ofta appen laddas ner, vilka tidpunkter Tjänsten nyttjas, hur ofta videomöten bokas, ställs in eller ombokas, snittålder på användare, och geografisk spridning på användarna. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att kunna skapa samlad statistik som sedan kan användas för att utveckla och förbättra Tjänsten och användningen av den.
 • För att utveckla och förbättra Tjänsten. Tekniska data kan tillsammans med samlad statistik komma att användas som underlag för att fortsätta utveckla och förbättra Tjänsten och användarupplevelsen. Detta sker med stöd av vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och effektivisera Tjänsten.
 • För marknadsföring. Vi kan även komma att använda dina Person- och kontaktuppgifter och Tekniska data i syfte att tillhandahålla ytterligare tjänster, för att genomföra marknadsanalyser, kundundersökningar, riskhantering och för att föra statistik samt för att kunna utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig e-postmeddelande avseende nyheter och erbjudanden. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster.

3. LAGRINGSTID

Det går inte på förhand att ange exakt hur länge dina personuppgifter sparas men dina personuppgifter sparas bara så länge uppgifterna behövs för att uppfylla syftet med behandlingen.

Generellt sett sparas dina Person- och kontaktuppgifter i Tjänsten så (6) länge som du har kvar ditt användarkonto. Har du inte använt ditt användarkonto på två år kommer det att raderas i appen, tillsammans med dina Person- och kontaktuppgifter.

I vissa fall kan dina personuppgifter behöva sparas en längre tid till exempel om det krävs för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, exempelvis kan uppgifter som rör betalning komma att sparas i sju (7) år i enlighet med bokföringslagen.

4. NÄR DINA PERSONUPPGIFTER DELAS MED ANDRA

Det kan hända att dina personuppgifter behöver överföras till eller delas med andra, men bara när det är nödvändigt eller motiverat. Till exempel kan dina personuppgifter delas med:

 • Personer som arbetar hos oss eller med ditt ärende. Dina personuppgifter kan komma att delas med personer som arbetar hos oss eller med ditt ärende genom ditt nyttjande av Tjänsten, men bara om den personen arbetar i ditt ärende. Exempelvis avser det juristen som du kontaktar genom Tjänsten.
 • Leverantörer och underleverantörer. Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller delas med utvalda företag som levererar olika typer av tjänster till Kliently. Exempelvis avser detta tjänsteleverantörer av IT-system för att hantera och tillhandahålla Tjänsten och vår webbplats, samt hantera mejlutskick och annan IT-infrastruktur
 • Betalningsleverantörer. Dina Betalningsuppgifter kan komma att överföras till våra leverantörer av betalningsförmedlingstjänster för att hantera betalningar för Tjänsten.
 • Legala företrädare. Kliently kan komma att lämna ut personuppgifter om det krävs för våra revisorer, rådgivare, juridiska företrädare och liknande i syfte att uppfylla lagkrav, avtalsförpliktelser och skydda vitala intressen och säkerställa våra lagliga rättigheter.
 • Myndigheter. Kliently kan även behöva lämna nödvändig information till myndigheter, om det krävs enligt lag eller om du har godkänt det. Du har rätt att få mer information om den uppgiftsskyldighet som Kliently kan ha enligt lag.

5. DINA UPPGIFTER BEHANDLAS INOM EU/EES

Kliently kommer bara att behandla dina personuppgifter i Sverige eller inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till, eller behandlas i, något land utanför EU/EES utan ditt uttryckliga samtycke.

6. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få information om och styra hur dina personuppgifter behandlas av oss. Dina rättigheter i detta avseende sammanfattas som följer:

Du har rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. Gör du en sådan invändning måste vi visa att det finns berättigade skäl för behandlingen, som väger tyngre än dina intressen, eller så måste vi upphöra med behandlingen.

Du har rätt att få tillgång till och flytta din data. Du har rätt att begära en gratis kopia av de personuppgifter som vi hanterar och du har även rätt att få information om hur dessa har inhämtats, används, delats m.m. I vissa fall har du även en rätt att begära de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att de personuppgifter vi har om dig raderas om dessa inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för, eller om det saknas laglig grund för oss att behandla uppgifterna.

Du har rätt att rätta uppgifter. Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke- kompletta uppgifter om dig själv. Om du anser att en uppgift är oriktig eller missvisande, har du rätt att begära att det antecknas hos oss.

Du har rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills oriktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har utretts.

Du har rätt till skadestånd. Om du har lidit skada till följd av att dina personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot lag har du rätt att begära skadestånd.

För förtydligande kan det finnas ytterligare krav eller bestämmelser som utökar eller begränsar de rättigheter du har enligt ovan. Till exempel finns vissa legala skyldigheter som hindrar oss från att lämna ut eller flytta delar av dina personuppgifter, eller från att spärra eller radera dina personuppgifter. Sådana legala skyldigheter återfinns bland annat i gällande sekretesslagstiftning, arkivlagstiftning samt bokförings- och skattelagstiftning. För det fall dina personuppgifter måste sparas av oss på grund av legala skyldigheter, kommer sådana uppgifter bara användas för att uppfylla sådana skyldigheter och inte till något annat.

Vill du ha mer information om vilka bestämmelser som gäller för dina personuppgifter kan du kontakta oss eller Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

7. COOKIES

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies, pixels och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet). För information om hur vi använder teknologi och analysverktyg och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se vår Cookie Policy.

8. KLAGOMÅL

Om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna i punkten 9 nedan. Du har även rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) och framföra dina klagomål.

9. KONTAKT

Har du frågor kring dina personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@kliently.se.