Användarvillkor

 1. OMFATTNING OCH TILLÄMPLIGHET
  1.1
  Dessa användarvillkor (nedan ”Användarvillkor”) gäller mellan Kliently AB, org. nr: 559344-4929, (nedan ”Kliently”, ”vi”, ”oss”) och dig som registrerar dig som användare på Klientlys plattform (nedan ”Användare”,”du”,”dig”) genom applikationen för Android och iSO (nedan”Appen”).
  1.2
  Genom att registrera ett användarkonto (nedan ”Användarkontot”) bekräftar du att du accepterat dessa Användarvillkor i sin helhet, vilket formar en avtalsrelation mellan dig och Kliently (”Avtalet”). Dessa Användarvillkor, Klientlys policys, instruktioner och annan information kring Klientlys tjänster finns tillgängliga i Appen.

 2. VAD ÄR KLIENTLY
  Med Kliently kan du enkelt boka videomöten för juridisk rådgivning via vår App.
  2.1
  Den juridiska rådgivningen tillhandahålls av olika handplockade yrkesverksamma jurister som alla har relevant utbildning och erfarenhet inom sitt område.
 1. APPEN OCH ANVÄNDARKONTOT
  3.1
  För att kunna använda tjänsten behöver du registrera ett Användarkonto i Appen. Du kan skapa ett Användarkonto med BankID eller genom att ange din e-postadress och ett lösenord. För att skapa ett Användarkonto behöver du vara minst arton år.
  3.2
  Genom att registrera ett Användarkonto i Appen accepterar du även de tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar avseende Appen som framgår av Klientlys vid var tid gällande tjänste- och produktbeskrivningar som finns tillgängliga i Appen och på Klientlys hemsida.
  3.3
  Du ansvarar personligen för att de uppgifter, inklusive kontaktuppgifter och sådan information och ev. underlag som du lämnar i eller genom Appen är korrekta. Du förbinder dig att hålla din personliga profil i Appen uppdaterad under hela tiden som du har ett Användarkonto.
  3.4
  Genom att registrera ett Användarkonto i Appen accepterar du att de kontaktuppgifter du angivit kan användas av Kliently för att kontakta dig via mail- och notisutskick med information och erbjudanden. Du kan när som helst avregistrera dig specifikt för denna kommunikation. Ytterligare information om hur vi hanterar dina person- och kontaktuppgifter finns i Klientlys integritetspolicy på www.kliently.se.
  3.5
  Användarkontot är personligt och får endast nyttjas av den Användare som registrerat det. Användarkontot får alltså inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. Du är personligt ansvarig för att ditt agerande i Appen och din användning av Användarkontot sker i enlighet med detta Avtal, övriga villkor och instruktioner i Appen samt i enlighet med vid var tid gällande rätt.
  3.6
  Du är ansvarig för att hålla dina inloggningsuppgifter hemliga. Om du misstänker att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du omedelbart meddela oss. Kliently ansvarar inte för utomståendes missbruk av Användarkontot eller för konsekvenser och/eller eventuella skador på grund därav. Kliently har rätt, men inte skyldighet, att blockera tillgången till ditt Användarkonto om vi har anledning att tro att någon obehörig person har fått tillgång till det.

 2. OTILLÅTEN ANVÄNDNING
  4.1
  Kliently ser allvarligt på all otillåten användning av Appen i strid med dessa Användarvillkor. Det är tex. inte tillåtet att filma eller spela in ljud från konsultationer med jurister i Appen eller att på något sätt sprida sådant material som tillgängliggjorts via Appen. Det är heller inte tillåtet att agera kränkande mot de juridiska rådgivarna vid användning av Appen tex. vid videomöten. Kliently kommer att vidta åtgärder mot genomförd eller befarad otillåten användning av Appen.
  4.2
  Kliently förbehåller sig rätten att, med eller utan föregående varning eller meddelande härom, när som helst utan ansvar för eventuella konsekvenser, ta bort information från Appen, tillfälligt eller permanent stänga av ett Användarkonto eller vidta andra åtgärder p.g.a. Användares avtalsbrott eller för att skydda juristens eller Klientlys renommé och/eller för att skydda från otillbörligt nyttjande av Appen.
  4.3
  För det fall du brutit mot dessa Användarvillkor, gällande rätt eller använt Appen på olagligt eller otillåtet sätt, är du skyldig att ersätta och hålla Kliently skadeslöst från all skada som Kliently eller ansluten jurist orsakas härav (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje man), om inte annat följer av tvingande lag.

 3. BOKNING AV VIDEOMÖTE
  5.1
  Du bokar enkelt tid för videomöte med jurist via Appen. I Appen kan du välja den jurist du finner lämplig för en tid som är tillgänglig och passar dig. Med hänsyn till tjänstens och Appens tekniska utformning är tjänsten begränsad till viss juridisk rådgivning. Vilken typ av rådgivning som var tid tillhandahålls framgår i Appen.
  5.2
  Du kan boka hur många videomöten du vill. Se bara till att du inte dubbelbokar dig. När ditt inbokade möte är avslutat kan du självklart boka en ny tid med samma jurist eller välja en annan jurist om du har en annan juridisk fråga inom ett annat rättsområde.
  5.3
  Vi ber dig notera att det vid bokning av videomöte inte utförs någon jävskontroll. Detta betyder att den jurist du har bokat möte med inte kan säkerställa att den juristen kan hjälpa dig vidare med ärendet förrän en sådan godkänd kontroll har genomförts.

 4. VIDEOMÖTET
  6.1
  Under det inbokade videomötet får du beskriva din fråga/situation närmare för juristen. Ju mer och tydligare information du lämnar desto bättre kan juristen vägleda dig. Har du tex. dokument du vill ha hjälp att tolka se i så fall till att ha sådana dokument tillgängliga i din enhet så att du enkelt kan ladda upp dem i Appen så att din jurist kan läsa dem. Du är ansvarig för att den information du laddar upp i Appen inte strider mot tjänstens avsedda syfte och dessa Användarvillkor och äganderätten till allt uppladdat material tillhör dig, eller den tredje part som har immateriell äganderätt till sådant material. Baserat på de uppgifter du lämnar under videomötet föreslår juristen lämpliga åtgärder.
  6.2
  Du kan vara trygg med att den information du lämnar under videomötet behandlas med sekretess av juristen, med de undantag som följer av vår integritetspolicy och gällande rätt.
  6.3
  Om du önskar ytterligare konsultation i ditt ärende kan du antingen boka ett uppföljande videomöte med din jurist i Appen eller, om ditt ärende kräver ytterligare åtgärder, så kan du i många fall anlita din jurist som ombud för vidare hantering av ditt ärende. Du har själv rätt att välja ditt ombud, och rätt att byta ombud när du vill.

 5. PRIS OCH BETALNING
  7.1
  Rådgivningen i Appen tillhandahålls till det pris som framgår i vid var tid gällande prislista som återfinns i Appen. Pris och möjliga betalningsmetoder framgår i Appen innan bokning sker.
  7.2
  Betalning sker innan videomötet kan startas. Se därför till att du betalar ditt bokade videmöte i god tid och att du har fått bekräftelse via mail och i Appen på att betalningen har godkänds.

 6. AVBOKNING AV VIDEOMÖTE
  8.1
  Avbokning av inbokat videomöte kan ske kostnadsfritt senast 24 timmar innan starttiden för inbokat videomöte. För det fall avbokning sker inom 24 timmar återbetalas den betalade avgift till samma kort eller bankkonto som du använde vid betalningen så snart som möjligt, men senast inom 30 dagar.
  8.2
  Om du avbokar senare än 24 timmar innan ditt bokade videomöte har du inte rätt till någon återbetalning. Detsamma gäller för avbokning av så kallad drop-in videomöte om avbokningen sker senare än 24 timmar innan drop-in tiden. Användaren är således medveten om att denne inte har någon avbeställnings- eller ångerrätt vid dessa tillfällen.

 7. ALLMÄN INFORMATION I APPEN
  I Appen publiceras olika juridiska artiklar och/eller tips och allmänna råd. Sådant innehåll som publiceras eller tillhandahålles av Kliently i Appen utgör ett allmänt komplement till den specifika rådgivningen under inbokade videomöten. Sådana artiklar och/eller tips och allmänna råd är inte avsett att användas som rådgivning i det specifika fallet, utan ska ses just som allmän information.
 1. ANSVAR, ANSVARSBEGRÄNSNINGAR OCH REKLAMATION
  10.1
  Kliently tillhandahåller en teknikplattform genom vilken Användaren tillhandahålls juridisk rådgivning i enlighet med dessa Användarvillkor och gällande rätt. Eftersom tjänsten syftar till att möjliggöra för dig att ingå avtal med rådgivande jurister, vill vi framhålla att Kliently inte på något sätt är att betrakta som avtalspart till våra Användares mellanhavanden med rådgivande jurister annat än genom dessa Användarvillkor som ingås med varje Användare enskilt.
  10.2
  Kliently ansvarar för att de jurister som lämnar rådgivning genom Appen har adekvat utbildning och för tjänsten adekvat kompetens samt att dessa innehar giltiga rådgivningsförsäkringar. Kliently garanterar inte att den rådgivning du får alltid är korrekt. De utlåtanden och råd som lämnas av juristerna i Appen baseras på de uppgifter som du lämnar i Appen och under videomötet. Rådgivande jurist ansvarar själv gentemot dig för sin rådgivning, förutsatt att de uppgifter du lämnar är riktiga. Har inte annat avtalats omfattar den juridiska rådgivningen som lämnas i tjänsten endast de rättsliga frågor det specifika ärendet avser och för det fall det uttrycks uppfattningar eller överväganden i andra frågor tar Kliently eller rådgivande jurist inte något ansvar för de konsekvenser som kan följa därav.
  10.3
  Du förstår och accepterar att innehåll som publiceras på Appen kan tillhöra tredje parter. Därför förstår och accepterar du att vi inte kan hållas ansvariga för sådant innehåll som tillhandahålls av tredje part och visas upp eller finns tillgängligt inom ramen för tjänsten som Kliently erbjuder genom Appen.
  10.4
  För det fall du skulle lida skada på grund av att Kliently bryter mot dessa Användarvillkor kan du ha du rätt till ersättning för eventuella direkta skador. Kliently har inget ansvarar för skador till följd av förhållanden som du själv är ansvarig för enligt dessa Användarvillkor. Kliently tar heller inget ansvar för indirekta skador, såsom följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador på grund av fel eller vid förlust av data. Vi är inte ansvariga gentemot dig för några tredjepartskrav som riktas mot dig.
  10.5
  Klientlys ansvar är begränsat till direkt skada som kan styrkas och upp till ett belopp som maximalt motsvarar avgiften som du betalat för tjänsten till Kliently under det senaste kalenderåret, om inte annat följer av tvingande lag eller om Kliently agerat med uppsåt eller med grov vårdslöshet.
  10.6
  Vill du reklamera eventuella fel eller brister i Klientlys tjänster eller rådgivning av jurist ska du göra det så snart du upptäckt eller bort upptäcka felet. Reklamation avseende Appen eller tillhandahållandet av tjänsten görs till info@kliently.se.Är du missnöjd med rådgivningen från den rådgivande juristen ber vi dig att informera oss om detta, men för eventuella krav hänvisar vi dig att ta kontakt direkt med den rådgivande juristen.

 2. TILLGÄNGLIGHET TILL APPEN
  11.1
  Klientlys målsättning är att Appen ska hålla hög tillgänglighet och att Användaren ska ha tillgång till sitt Användarkonto när som helst på dygnet. Användaren kan boka in videomöte i enlighet med de bokningsmöjligheter som tillhandahålls i Appen. Appen och videomöten tillhandahålls enligt ovan, med undantag för i Appen planerade och aviserade avbrott för underhåll eller avbrott utanför Klientlys kontroll. Skulle ditt bokade videmöte inte gå att genomföra på grund av ett tillfälligt avbrott i tjänsten orsakat av Kliently har rätt till återbetalning av förbetald avgift för inbokat men ej genomfört videomöte. Därutöver förbehåller vi oss rätten att i framtiden ändra eller upphöra med tillhandahållandet av Appen, efter vårt eget gottfinnande.
  11.2
  Kliently bär inget ansvar för avbrott i tjänsten eller tillgängligheten i Appen som uppstått på grund av: i) fel i Användarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Användarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Kliently, trots att de på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa; ii) annan omständighet som Användaren ansvarar för enligt dessa Användarvillkor; iii) virus eller annat angrepp på säkerheten som uppstår trots att Kliently vidtagit fackmannamässiga åtgärder; eller iv) omständigheter utanför Klientlys kontroll.
  11.3
  Fel eller avbrott i Appens funktion eller tillgänglighet kan anmälas till Klientlys kundtjänst via info@kliently.se.

 3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  12.1
  Upphovsrätt, äganderätt och andra immateriella rättigheter till Klientlys varumärken, firma, Appen och samtliga dokument som används och/eller tillhandahålles av Kliently i Appen eller på vår hemsida tillhör Kliently med ensamrätt. Detta innebär att Kliently har rätten att fritt förfoga över sådana immateriella rättigheter. Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av Klientlys tillhandahållande av Appen och/eller andra tjänster, ska tillfalla Kliently med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar Klientlys rätt att fritt förfoga över, inklusive rätt att fritt ändra, överlåta och upplåta sådant resultat.
  12.2
  Under förutsättning att du accepterar och följer dessa Användarvillkor, erhåller du en icke-exklusiv, icke överlåtbar, återkallelig licens att ladda ned, installera och använda Appen i objektkodform på en mobil enhet som du äger eller har tillgång till, i syfte att nyttja Appen för dess avsedda syfte. Du erhåller ingen annan licens att använda ovan nämnda immateriella rättigheter utom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor.
  12.3
  All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Klientlys material som inte uttryckligen skriftligen medgivits av Kliently är förbjuden. Detta innebär att ingen utan vårt samtycke får utveckla, göra tillägg till, dekompilera eller göra reverse engineering på Appen eller dess komponenter. Det är inte tillåtet att återskapa källkoden eller dess funktionalitet, eller att göra kopior av mjukvaran, utöver vad tvingande lag ger rätt till.
  12.4
  Dessa bestämmelser gäller oavsett på vilket sätt och i vilken form de immateriella rättigheterna framställts och oavsett om resultatet framställts av Kliently ensamt eller tillsammans med annan. Denna bestämmelse ska vara tillämplig även efter det att Användaren slutat använda tjänsten och Användarkontot upphört.

 4. UPPSÄGNING
  13.1
  Du har rätt att när om helst säga upp ditt Användarkonto och ta bort ditt innehåll från tjänsten. Efter uppsägning kommer även Kliently ta bort ditt bort ditt Användarkonto och avlägsna all lagrad information relaterad till Användaren. Vissa uppgifter kan komma att sparas för att Kliently ska kunna efterleva gällande bokföringsregler.
  13.2
  Kliently äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall du bryter mot dessa Användarvillkor, eller om det enligt Kliently finns sannolika skäl att du förväntas bryta mot dessa Användarvillkor. Vid sådan uppsägning stängs även ditt Användarkonto av.

 5. ÄNDRING AV FUNKTION OCH ANVÄNDARVILLKOR
  14.1
  Kliently förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av Användarkonto och Appen samt villkoren i dessa Användarvillkor. Produkt- och tjänsteutveckling kan exempelvis, men inte enbart, avse layout, innehåll, tjänsten eller funktionalitet och kan innebära att Användarvillkoren påverkas. Sådana ändringar kommer att meddelas Användare via Appen och/eller e-post. Vid var tid gällande Användarvillkor återfinns i Appen och på Klientlys hemsida.

 6. ÖVERLÅTELSE
  15.1
  Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa Användarvillkor. Kliently kan överlåta och överföra våra rättigheter enligt dessa Användarvillkor utan ditt samtycke och utan meddelande till dig.

 7. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING
  16.1
  Svensk rätt ska tillämpas på dessa Användarvillkor och på tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Användarvillkoren.
  16.2
  Om du är missnöjd med tjänsten rekommenderar dig att ta kontakt med Klientlys kundtjänst. I annat fall kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”) och i sista hand ska tvister prövas av allmän domstol varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

 8. KONTAKT
  Har du synpunkter eller vill komma i kontakt med oss på Kliently kan du meddela vår till vår kundtjänst på info@kliently.se.