Vad räknas som diskriminering?

av

Nadja Hatem
Vita snäckor på marken med en av snäckorna i regnbågens färger och ska symbolisera diskriminering.

Frågan kanske låter märklig, diskriminering borde väl alla veta vad det är? Men faktum är att det är skillnad på att bli diskriminerad och exempelvis orättvist behandlad. För att en handling ska räknas som diskriminerande krävs det att handlingen uppfyller ett antal krav. Först och främst måste diskrimineringen grunda sig i en persons kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuella läggning eller ålder. Dessutom finns det sex former av diskriminering enligt svensk lag som handlingen måste stämma överens med. Nedan berättar vi mer om vilka typer av handlingar som räknas som diskriminerande.

1. Direkt diskriminering

När man pratar om direkt diskriminering menar man situationer där en person blir sämre behandlad än någon annan. Då måste man kunna jämföra situationerna för att det ska räknas som direkt diskriminering. Den här typen av diskriminering kan ske i flera situationer och man gör därför alltid en enskild bedömning av varje situation. Till exempel kan det räknas som diskriminering om du inte blir kallad till en anställningsintervju när du har ett utomnordiskt etniskt ursprung samtidigt som en person med nordiskt etniskt ursprung och samma eller liknande meriter som dig blir kallad. Eller om du är kvinna och har lägre lön än din manliga kollega trots att ni har samma eller liknande erfarenhet och kompetens.

2. Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering handlar i stället om situationer som kan verka neutrala men som indirekt missgynnar en viss grupp människor. Vissa regler och riktlinjer kan vara diskriminerande trots att alla måste följa dem. Det kan handla om indirekt diskriminering om riktlinjen för ett jobb är att det är meriterande med körkort trots att jobbet i sig kan utföras utan att du kör bil. Detta eftersom riktlinjen missgynnar många funktionsnedsatta som inte har möjlighet att ta körkort.

Det är bara verksamheter som omfattas av diskrimineringslagen som kan bli dömda för diskriminering. Systembolaget får exempelvis särbehandla utifrån ålder och inte sälja alkohol till minderåriga. I det fallet kan du inte hävda att de är indirekt diskriminerande mot dig om de nekar dig köp när du inte kan visa upp giltig legitimation.

3. Bristande tillgänglighet

Bristande tillgänglighet som diskriminering handlar om hur en verksamhet är anpassad för människor med funktionsnedsättning eller särskilda behov. Verksamheter är skyldiga att se till att människor med funktionsnedsättning kan ta del av verksamheten på ett likvärdigt sätt som människor utan funktionsnedsättning. Det finns också andra särskilda lagar och regler kopplade till tillgänglighet som finns till för att underlätta för funktionsnedsatta och öka tillgängligheten. Exempel på såna lagar är skollagen och arbetsmiljölagen.

Hur en verksamhet ska göra för att anses vara tillgänglig beror på flera faktorer. Bland annat kollar man på verksamhetens ekonomi och praktiska förutsättningar innan man bedömer hur den ska anpassas.

4. Trakasserier som diskriminering

Trakasserier handlar om att kränka en annan person eller en grupp människor. Det kan handla om nedsättande kommentarer, utfrysning, gester och liknande. Personen som blir utsatt för trakasserier avgör om handlingen är kränkande. Personen som blir utsatt måste också vara tydlig med att handlingen är kränkande för att det ska räknas som trakasserier. En förutsättning för att kunna hävda att något är trakasserande är att personen som trakasserar får det klargjort för hen. Däremot finns det såklart situationer som är så uppenbart kränkande att personen som blir trakasserad inte behöver säga ifrån.

5. Sexuella trakasserier

Precis som det låter handlar sexuella trakasserier om handlingar som är kränkande och av sexuell natur. Exempel på sexuella trakasserier är kommentarer med sexuella anspelningar, när någon tafsar och liknande. Även situationer där en person påstår att hen menat väl kan ses som sexuella trakasserier om de är av sexuell natur och personen som blir utsatt upplever obehag.

Vid sexuella trakasserier räcker det dessutom att handlingen i sig är trakasserande för att det ska räknas som diskriminering. Du behöver inte också hänvisa till att du är kvinna, funktionsnedsatt eller liknande för att kunna hävda att handlingen har varit diskriminerande.

6. Instruktioner att diskriminera

Det räknas också som diskriminering om en person tvingar någon annan att diskriminera. Till exempel får inte butikschefer säga till sina anställda att de ska neka en viss grupp människor från att komma in i butiken. Och restaurangägare får inte säga till sin personal att de inte får servera en viss grupp människor. För att det ska räknas som instruktioner att diskriminera måste det finnas ett beroendeförhållande mellan personen som ger instruktionen och personen som får den.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag