Vittnesplikt

Har polisen kallat in dig som vittne eller ska du upp och vittna i domstol? 

Klientlys jurister hjälper och stöttar dig som kallats in att vittna och svarar på dina juridiska frågor kring vittnemålet och dess innebörd.  

I Sverige råder allmän vittnesplikt vilket innebär en skyldighet att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkte anser att det behövs. De som undantas från vittnesplikten är personer som är närstående till den åtalade eller målsägande.  

Personer som vittnar avlägger som huvudregel ed (med undantag för närstående) vilket innebär en skyldighet att berätta vad man vet eller inte vet. Bryter ett vittne mot eden är det ett brott som kallas för mened, som kan leda till fängelsestraff.

Dessförinnan är det möjligt att återuppta en nedlagd förundersökning om nya omständigheter ger ändrade förutsättningar.

Kontakta oss för hjälp

Genom ett videomöte med en jurist på Kliently kan du få vägledning, stöttning och få information om vad som gäller för dig som ska vittna i domstol eller hos polisen.