Verkställighetshinder

Om du vill snabba på handläggningstiden för ditt uppehållstillstånd kan du skicka in en ansökan om verkställighetshinder till Migrationsverket.

Du som befinner dig i Sverige men som fått avslag på din ansökan om uppehållstillstånd i Sverige och samtidigt meddelats ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft kan, om det uppstått nya omständigheter som gör att du inte kan återvända – ansöka om verkställighetshinder – alltså åberopa hinder mot att genomföra beslutet om avvisning eller utvisning.

Exempel på nya omständigheter kan vara att 

  • det uppstått nya skyddsskäl och du pga. dessa inte kan återvända då ditt liv är i fara
  • de politiska förhållandena i ditt hemland har ändrats och det gör att du inte kan återvända 
  • du har blivit för sjuk för att genomföra resan
  • du har fått en livshotande sjukdom och det inte går att få vård i hemlandet, eller
  • att din familjesituation har förändrats. 

En ansökan om verkställighetshinder ska lämnas till Migrationsverket. Du kan själv skriva till Migrationsverket och ansöka om verkställighetshinder eller anlita en jurist som hjälper dig med din ansökan. 

Ta hjälp av våra jurister

Har du frågor om utvisning, verkställighetshinder eller ny prövning är du välkommen att kontakta Kliently. Våra migrationsjurister kan hjälpa dig såväl om du har korta frågor eller om du behöver anlita en jurist i ditt ärende.