Social law

Vad är LVU?

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga eller LVU som lagen även förkortas, är en tvångslag som träder i kraft när barn blir omhändertagna enligt den särskilda lagstiftningen. Om barnets hälsa eller utveckling på grund av misshandel eller omsorgsbrister på ett påtagligt sätt riskeras att skadas kan tvångsvård enligt LVU bli aktuellt. Om den unge missbrukar alkohol eller narkotika eller har hamnat i kriminalitet eller annan allvarlig social ofärd kan tvångsvård enligt LVU också bli aktuellt.

Criminal law & Damages

Privat försvarare

Vi på Kliently Legal har mångårig erfarenhet av försvarsuppdrag och åtar oss uppdrag som privat försvarare.

Det är den privata försvararen som har till uppgift att se till att dina intressen tillvaratas under polisens förundersökning och under rättegången.

Välkommen att kontakta oss så ser vi över ditt ärende.

Målsägandebiträde

Har du utsatts för brott? Då kan du ha rätt till ett målsägandebiträde – som är en advokat eller en jurist med uppdrag att tillvarata dina intressen i brottmålet genom att lämna stöd och hjälp till dig, både före och under rättegången och genom att bistå dig med att föra ett skadeståndsanspråk med anledning av det brott du utsatts för.

Det är domstolen som förordnar målsägandebiträdet och du har själv rätt att begära den jurist eller advokat som du vill ska förordnas. Målsägandebiträdets kostnader ersätts av staten.

Särskild företrädare för barn

Barn som varit utsatta för brott kan få ett eget juridiskt biträde. Det är åklagaren som begär att ett sådant biträde ska utses av domstolen. Biträdet kallas för särskild företrädare eller målsägandebiträde, beroende på barnets behov i det aktuella fallet.

Vi på Kliently Legal åtar oss uppdrag som privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Du är välkommen att kontakta oss på 08-410 05 220 så hjälper vi dig!

Vill du se hur en rättegångs ser ut? På Brottsoffermyndighetens Rättegångsskola, http://www.rattegangsskolan.se/ finns värdefull information.

Migration

Asyl och uppehållstillstånd

En utländsk medborgare som flytt sitt hemland på grund av förföljelse eller risk för annan skyddsgrundande behandling kan ansöka om skydd och uppehållstillstånd i Sverige, s.k. asyl. En ansökan om asyl ska lämnas in till Migrationsverket som även är den myndighet som handlägger ärendet.

Bedömer Migrationsverket att det finns behov ska ett offentligt biträde förordnas. Du har möjlighet att själv begära att en specifik jurist eller advokat förordnas som ditt offentliga biträde. Annars väljer Migrationsverket ett offentligt biträde åt dig.

Oavsett om det är du själv som väljer ett offentligt biträde eller om Migrationsverket utser ett biträde åt dig är det staten som ersätter det offentliga biträdets kostnader.

Det offentliga biträdets uppdrag är att tillvara dina rättigheter, förklara handläggningen av ärendet för dig och biträda dig genom hela processen. Det gäller även om du får avslag från Migrationsverket och behöver överklaga till migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen.

Även om du skulle få avslag på din ansökan om asyl och samtidigt meddelas ett avvisnings- eller utvisningsbeslut kan vi hjälpa dig om det skulle uppstå nya omständigheter i ditt ärende.

Det är inte bara skyddsbehövande som kan ansöka om uppehållstillstånd, utan det finns flera olika grunder för uppehållstillstånd beroende på skälet till att du vill bosätta dig i Sverige.

Vill du arbeta eller driva din egen verksamhet i Sverige kan du ansöka om ett arbetstillstånd.

Har du familjemedlemmar i Sverige såsom fru/man, sambo, fästmö/fästman, flickvän/pojkvän, barn eller andra nära familjemedlemmar kan du ansöka om ett uppehållstillstånd på anknytning till den personen.

Är du EES-medborgare och vill flytta till Sverige har du villkorslös uppehållsrätt i tre månader. Därefter inträder vissa krav för att du ska behålla din uppehållsrätt. Efter fem år kan du ansökan om intyg om permanent uppehållsrätt. Om du är familjemedlem till en EES-medborgare kan du ansöka om uppehållskort.

Vill du bara besöka Sverige eller studera i Sverige kan du ansöka om visum.

För dig som redan är bosatt i Sverige finns även möjligheten att ansöka om svenskt medborgarskap.

Återkallelse av uppehållstillstånd

Ibland uppstår situationer som medför att Migrationsverket öppnar ett ärende om återkallelse av uppehållstillstånd. Det kan gälla återkallelse av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd men även återkallelse av ett permanent uppehållstillstånd.

Bedömer Migrationsverket att det i ditt fall finns ett behov av ett offentligt biträde, ska en sådan förordnas. Du har möjlighet att själv begära att en specifik jurist eller advokat förordnas som ditt offentliga biträde. I annat fall utser Migrationsverket ett offentligt biträde åt dig.

Oavsett om det är du själv som väljer ett offentligt biträde eller om Migrationsverket utser ett biträde åt dig ersätts det offentligt biträdets kostnad av staten.

Förvar och uppsikt

Migrationsverket och polisen har möjlighet att fatta beslut enligt vilket en person som saknar uppehållstillstånd i Sverige ska tas i förvar eller ställas under uppsikt. Tas ett beslut om förvar eller uppsikt kan du, beroende på vad beslutet avser, ha rätt till ett offentligt biträde, som antingen du själv väljer eller som Migrationsverket eller polisen utser för dig.

Vi på Kliently Legal åtar oss uppdrag som offentligt biträde. Vi talar sammanlagt fyra språk och har stor land- och kulturkännedom som vi erbjuder dig i ditt ärende. Du är välkommen att kontakta oss om du önskar vårt biträde i ditt ärende.

Har du frågor kring asyl, anknytning eller arbetstillstånd är du välkommen att kontakta oss på 08-410 05 220 så hjälper vi dig i ditt ärende.

Family

En separation, oavsett om det är äktenskapsskillnad mellan makar eller separation mellan sambor och partners, är rent formellt inte svår att genomföra. Är man gift och överens om att skilja sig så ansöker man gemensamt om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Även om man som makar inte är överens, har en enskild part alltid rätt att ansöka om äktenskapsskillnad och efter viss betänketid, beroende på om man är överens eller om man har minderåriga barn, kan man få ut sin skilsmässa. För sambor är det ännu enklare då sambor inte ens behöver göra en ansökan för att avsluta en relation, då ett samboförhållande inte registreras på samma sätt som ett äktenskap eller parternskap.

Även om själva separationen är relativt okomplicerad, uppstår det i samband med en separation ofta diskussioner och en rad frågor som är betydligt mer komplicerade som t.ex vårdnad om, boende för och umgänge med barn, fördelning av egendom (bodelning), rätt till bostad (kvarsittanderätt) m.m.

Det är oftast då som ett behov av en jurist/advokat uppstår om parterna inte är överens om en lösning i frågorna eller känner sig osäkra på sina rättigheter och skyldigheter.

Vårdnad, boende och umgänge

I samband med en separation mellan par som har barn uppkommer ofta diskussioner om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och vilket umgänge barnets ska ha med den förälder som den inte bor tillsammans med.

I vissa fall kan föräldrarna lösa dessa frågor sinsemellan, men i de fall en tvist uppstår mellan föräldrarna och en lösning är svår att finna är det lämpligt att kontakta en jurist eller advokat som biträder dig med juridisk rådgivning och även vid en eventuell rättegång/förhandling om en lämplig lösning inte heller genom biträdet kan nås.

Vi på Kliently Legal har erfarenhet av komplicerade familljemål med stora konflikter, samarbetssvårigheter eller våld i bilden, så tveka inte att kontakta oss.

I familjemål kan du beviljas rättshjälp eller använda dig av din rättssskyddsförsäkring, vi hjälper dig med din ansökan. Du kan självklart även anlita oss som privata ombud.

Är du inte överens om hur vårdnaden, boende och umgänget kring dina barn ska se ut? Kontakta oss på 08-410 05 220 så hjälper vi dig i ditt ärende.