Ekonomisk familjerätt

Bodelning

Vid en separation uppstår ett behov av att fördela egendom (bodelning), oavsett om man är gift eller sambo, även om reglerna skiljer sig för makar och sambor.
I vissa fall är parterna överens om hur egendomen ska fördelas eller har avtalat om fördelningen sedan tidigare genom exempelvis ett äktenskapsförord eller samboavtal. Det kan även vara så att egendomen erhållits genom gåva eller arv och reglerats redan i gåvobrevet eller testamentet. Parterna vänder sig kanske då bara till en jurist eller advokat för att säkerställa att allt går rätt till.

Ibland uppstår det dock frågor avseende bodelningen som parterna inte kan enas om och då kan det vara bra och ibland till och med nödvändigt att ansöka om att en bodelningsförrättare utses så du kan komma framåt i bodelningen.

En bodelningsförrättare är en av domstolen utsedd opartisk jurist eller advokat som kan hjälpa dig att komma framåt i bodelningen och till ett avslut, genom att försöka få parter att enas i bodelningen och om en lösning ej nås, slutligt fatta ett beslut i bodelningsfrågan (tvångsbodela) utifrån lag och praxis.

Eftersom bodelningsförrättaren alltid förhåller sig opartisk till parterna och därmed inte kan lämna juridiskt biträde till någon part, kan du i vissa fall ha ett behov av juridiskt biträde. Du kan då anlita ett privat ombud som företräder dig i bodelningen och inför bodelningsförrättaren.Det är olika bodelningsregler för gifta och för sambor. Bodelning mellan gifta är när du och din respektive ska fördela era tillgångar och skulder vilka är giftorättsgods och inte är enskild egendom. En bodelning kan ske både under ett bestående äktenskap och vid skilsmässa. 

Bodelning sker även vid samboförhållandets upplösning och avser då endast bostad och bohag som anförskaffats för gemensamt bruk. 

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar eller blivande makar där de bestämmer om viss eller all egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom och därmed, till skillnad från giftorättsgods, inte ingå i en framtida bodelning.
Ett äktenskapsförord kan skrivas när som helst under eller inför ett äktenskap, men behöver vara skriftligt, undertecknad av båda makar och även registreras för att vara gällande.
Det är även viktigt att makarna under äktenskapets gång då och då ser över äktenskapsförordet så att den överenstämmer med makarnas önskemål. Skulle makarna ändra sig och vara överens om en ändring kan de enkelt upprätta ett nytt äktenskapsförord för att ersätta den tidigare. Det är då viktigt att komma ihåg att även registrera det nya äktenskapsförordet.

Samboavtal

Om du inte vill att sambolagens regler inte ska gälla i ditt samboförhållande ska du skriva ett samboavtal. Genom samboavtal kan man ange om någon egendom, och i sådana fall vilken, som (inte) ska omfattas av sambolagensbodelningsregler. 

Testamente

Ett testamente är en handling som gör det möjligt att avvika från de arvsbestämmelser som finns i ärvdabalken. Om testamente inte finns fördelas ägodelarna enligt svensk lag till den avlidnes dödsbodelägare. 

Framtidsfullmakt

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. 

Gåvobrev

Upprätta ett gåvobrev när du ska ge bort en egendom. Med ett gåvobrev kan du villkora din gåva och samtidigt bidra till en större ekonomisk trygghet för gåvomottagaren. 

Skuldebrev

Ett skuldebrev är både ett kvitto och ett bevis på att ett lån tagits och existerar. 

Bouppteckning

När en person avlider ska en bouppteckning upprättas. Den avlidnes tillgångar och skulder som kommer fram under bouppteckningsförrättningen sammanställs i ett skriftligt dokument som utgör själva bouppteckningen. 

Arvskifte

Det är många saker som ska göras i och med ett dödfall. När bouppteckningen och eventuella bodelningen genomförts, och dödsboets skulder är betalda är det dags att dela arvet. Arvskiftet är tillfället då den avlidnes tillgångar fördelas till arvingarna. 

Har du frågor kring din ekonomiska situation vid en skilsmässa eller vid ett dödsfall är du välkommen att kontakta oss på 08-410 05 220 så hjälper vi dig i ditt ärende.